آزمون مزاج شناسی

لطفا به تمامی سوالات به دقت پاسخ دهید

مزاج شما بر اساس پاسخ شما تعیین میشود

رژیم آنلاین

مزاج شناسی آنلاین

لطفا به تمامی سوالات با دقت پاسخ دهید مزاج شما بعد از پاسخ سوالات به شما نمایش داده خواهد شد.

 

دو نوع مزاج شناسی وجود دارد 

 

۱- مزاج شناسی سرد و گرم

 

۲ مزاج شناسی تر و خشک

 

* اطلاعات شما کاملا مخفی خواهد بود.