مزاج چیست؟

مزاج شناسی

هر فرد از ابتدای تولد طبیعت و سرشت خاص خود را دارد.این ویژگی ها در حالات رفتاری و جسمانی وی اثرگذار بوده و بهتر است شرایط تغذیه ای بر اساس این ویژگی ها تنظیم شود.در این مقاله سعی شده شرح مختصری از ویژگی های مزاج ها داده شود.

دیابت و انواع آن،درمان وپیشگیری

دیابت ملیتوس

دیابت به عنوان مرض قند در جامعه شناخته می شود.انواع دیابت که غالبا به صورت نوع یک و دو شناخته می شود.90 درصد موارد نوع دو بوده و 10 درصد نوع یک و دیابت بارداری است.