مزاج چیست؟

مزاج شناسی

هر فرد از ابتدای تولد طبیعت و سرشت خاص خود را دارد.این ویژگی ها در حالات رفتاری و جسمانی وی اثرگذار بوده و بهتر است شرایط تغذیه ای بر اساس این ویژگی ها تنظیم شود.در این مقاله سعی شده شرح مختصری از ویژگی های مزاج ها داده شود.